+36-1-800-1500 info@nethely.hu

Általános Szerződési Feltételek

Nethely Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs, fenntartási és tárhely biztosítás) tárgykörben. A szerződés elfogadásával partnerünk elfogadja szolgáltatási feltételeinket, amely alapján a Szolgáltatási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) a Nethely Kft-vel létrejön.
1. Az ÁSZF alanyai
1.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a Nethely Kft-re, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).
1.1.1. Szolgáltató: Nethely Kft. 1115 Budapest, Halmi u. 29. adószám: 23358005-2-43.
1.1.2. Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.
2. Az ÁSZF hatálya
2.1. Jelen ÁSZF hatályos 2022. augusztus hó 31. napjától.
2.2. Az ÁSZF kiterjed a Szolgáltató internetes szolgáltatásának tárgykörben megkötött Szerződésre.
2.3. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.
2.4. A Megrendelő a szerződéskötés során választja meg a
 • megrendelt szolgáltatásokat,
 • fizetési módot,
 • fizetési gyakoriságot.
2.5. A Szerződés a Megrendelő által a Szolgáltató weblapján egy szolgáltatás megrendelésével elektronikus formában jön létre, de hatályossá a hozzá tartozó első díjbekérő számla befizetésével válik.
2.6. A Szolgáltatási Szerződés módosítása - felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján - írásban történik (e-mail).
2.7. A Szerződést felek határozatlan időre kötik, kivéve ha a szerződő felek ettől eltérően nem állapodtak meg.
2.8. A Szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül felmondani. A szerződés felmondása írásban történik.
2.9. A rendes felmondási idő 30 nap.
2.10. A Szerződés automatikusan megszűnik, ha a benne foglalt szolgáltatások egyike sem kerül meghosszabbításra.
3. Szolgáltatások
3.1. Szolgáltató a szerződésben foglalt szolgáltatásokat az előre kifizetett időtartamra biztosítja Megrendelő számára.
3.2. Szolgáltató szolgáltatások lejáratáról a szerződésben megadott értesítési email címre küld értesítést. Szolgáltató nem vállal felelősséget az ügyfél elérhetetlensége miatt bekövetkezett károkért.
3.3. A szolgáltatások lejáratát megelőző 30 napon belül – havidíjas szolgáltatás esetén 14 napon belül – Szolgáltató a Megrendelő által Szerződésben megadott értesítési email címen értesíti Megrendelőt, az értesítés mellékleteként a Szolgáltatás következő időszakára vonatkozó díjbekérő számlát küldi meg a Megrendelő részére.
3.4. A szolgáltató által Megrendelő részére biztosított díjmentes szolgáltatásokra a Megrendelőnek nem állhat fenn jogi igénye. A díjmentes szolgáltatásokra a Szolgáltató semmilyen garanciát nem vállal.
4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltatótól .hu végződésű domain névvel kapcsolatos ügyintézést igényel – különös tekintettel a regisztrációra és átkérésre – köteles a szükséges dokumentumokat biztosítani Szolgáltató részére. Ezen dokumentumokat a Szolgáltató postán, faxon vagy digitalizálva e-mailben fogadja. A szükséges dokumentumokról a Szolgáltató a megrendelés folyamán, vagy utólag e-mailben tájékoztatja Megrendelőt.
4.1.1. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltatónál történő bármely végződésű domain regisztráció, átkérés vagy igénylőváltás szolgáltatás megrendelését követően 30 nap áll rendelkezésére, hogy a Szolgáltató által bekért adatokat, dokumentumokat Szolgáltató részére továbbítsa vagy elvégezze a .hu domain regisztrációjához elengedhetetlen elektronikus nyilatkozattételt. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 30 nap lejárta után Szolgáltató a szolgáltatást részéről teljesítettként kezeli és ezt követően hiánypótlást már nem fogad be, Megrendelő pedig elesik mindenféle pénz-visszafizetési jogától.
4.2. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult - de nem köteles - a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására.
4.3. A Megrendelő vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.) köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a szolgáltatót. A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek az azonosításhoz szükséges adatait a hatóság részére átadni.
4.4. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben oldala harmadik fél érdekeit sérti és/vagy büntetőeljárás van folyamatban a weboldalán tárolt adatok miatt, és erről a Szolgáltató értesítést kap, Szolgáltató előzetes értesítés nélkül jogosult a domain és/vagy tárhely szolgáltatás szüneteltetésére az eljárást indító hivatal kérésének megfelelően. A szolgáltatások szüneteltetésének idejére Megrendelő kártérítésre nem tarthat igényt.
4.5. Megrendelő kártalanítja Szolgáltatót és alvállalkozóit bármely harmadik személy általi követeléssel, perrel, akcióval és eljárással összefüggésben keletkezett olyan kár miatt, amelyek
 • a jelen ÁSZF-ből és az előfizetői szerződésből eredő kötelezettségek Megrendelő általi megszegéséből
 • a Megrendelő bármely ügyfelének vagy bármely harmadik személy végfelhasználónak a szolgáltatásokkal kapcsolatos (ideértve különösen, de nem kizárólag a szolgáltatás használata során továbbított tartalomra vonatkozó, vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből eredő) követelésekből ered
 • a szerzői jog, vagy bármely szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jog megsértéséből, becsületsértésből, obszcén, trágár, sértő, rasszista, indokolatlanul erőszakos, fenyegető, megfélemlítő vagy zaklató anyag közzétételéből vagy az adatvédelmi jogszabályok megsértéséből származó követelésekből ered.
4.6. A Megrendelő a szerződéskötés az elektronikus igénylés során megadott adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása) változásáról köteles Szolgáltatót 8 naptári napon belül írásban (levélben vagy e-mailben az elektronikus igénylés során megadott kapcsolattartói e-mail címről - megfelelő azonosítással) értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért a Megrendelő felelősséggel tartozik.
4.7. A díjfizetés választható módozatai:
 • banki átutalás
 • online bankkártyás fizetés
 • pénztári készpénz befizetés (OTP bankfiókban)
4.8. Amennyiben a Megrendelő olyan szolgáltatást (különös tekintettel a domain delegálási kérelemre ) rendel meg, amely a Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető, abban az esetben az előre fizetett díj ellenében az Igénylő más azonos értékű szolgáltatást kérhet a Szolgáltatótól. Az ellenszolgáltatás nem terjed ki a .hu domain regisztrációra, átkérésre és igénylőváltásra sem, ebben az esetben pénz visszatérítés nem igényelhető. A Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető előre fizetett szolgáltatás esetén a Megrendelő a díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A Megrendelő felelős abban az esetben (és viseli annak következményeit), ha a Szolgáltatóval közölt domain név(ek) más tulajdonát képezi, de ennek üzemeltetését igényli. Ebben az esetben erről a jogosultat (tulajdonost) minden esetben tájékoztatni köteles.
4.9. Megrendelő tudomásul veszi, hogy számlázási reklamációt, szolgáltatásmódosítási kérelmet vagy eltérő számlafizetőt a díjbekérő kiegyenlítése előtt nyújthat be, a befizetést követően Szolgáltató a díjbekérőn szereplő adatok alapján állítja ki a számlát Megrendelőnek. A díjbekérő befizetésével a Megrendelő a számlát befogadottnak tekinti.
4.10. Megrendelő elfogadja és magára nézve kötelezőnek veszi, hogy
4.10.1. Nem futtathat torrent alkalmazásokat vagy klienst.
4.10.2. Nem futtathatja az alábbi szoftvereket, tartalmakat, programokat, oldalakat:
 • Bruteforce scriptek és alkalmazások
 • „Phising” oldalak
 • IP scanner
 • AutoSurf/PTC/PTR/PTS/PPC oldalak
 • Kalóz szoftverek, illetve ezeket tartalmazó weboldal
 • Spam scriptek
 • Mail spammerek / Mail bomberek
 • Proxy szerver
 • Streaming szoftverek
 • Bármely jogvédett tartalom engedély nélkül való használata
 • Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalak
 • Gyűlöletkeltő, illetve rasszista tartalmak
 • Hackereknek szóló tartalmak, programok
 • Játékszerverek futtatása
 • A Szolgáltató adatbázisának használata külső szerveren lévő játékszerver futtatásához, vagy egyéb tiltott alkalmazások használatához
 • Kriptopénz bányász szoftverek
 • Illegális weboldalt népszerűsítő oldal
 • Befektetési oldalak (FOREX, E_Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Píramid Scheme)
4.10.3. Nem vehet részt bármiféle fájlcserélő tevékenységben.
4.10.4. Tilos a szolgáltató nevének/hírnevének csorbítása.
4.11. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az igénybe vett ingyenes szolgáltatást (ingyenes domain és/vagy ingyenes tárhely) Szolgáltató indoklás nélkül felfüggesztheti, megszüntetheti.
4.12. Megrendelő elfogadja, hogy ha Szolgáltatótól tárhely-, és domain szolgáltatáson kívül eső, utólagos térítésű szolgáltatást rendel meg és vesz igénybe (pl. Netmester szolgáltatás vagy tárhely törlésből való visszaállítás), úgy a megrendelt munka elvégzését követően a Szolgáltató által kiállított díjbekérő pénzügyi teljesítését a díjbekérőn megjelölt fizetési határidőn belül megtéríteni köteles. Az időben történő díjfizetés elmaradása esetén Szolgáltató jogosult a Megrendelő azon szolgáltatásait korlátozni vagy szüneteltetni, amelyek az elvégzett szolgáltatáshoz kapcsolódnak (mint például az a tárhely-, és domain szolgáltatás, amelynél Megrendelő a Netmesteri szolgáltatást igénybe vette).
5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
5.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által igényelt szolgáltatásokat a Megrendelő számára az előre kifizetett időszakra biztosítja.
5.2. Szolgáltató a szolgáltatási díj beérkezését követő 3 munkanapon belül köteles az igényelt webtárhely típusú szolgáltatásokat aktiválni, domain delegálási eljárást pedig megindítani. A megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes szolgáltatások esetében az aktiválás feltétele a Szolgáltató által kért adatok, dokumentumok átadása Szolgáltató részére. Ezen adatok és/vagy dokumentumok szükségességéről Szolgáltató Megrendelőt a megrendeléskor, vagy a megrendelést követően e-mailben tájékoztatja a Megrendelő értesítési email címén.
5.3. Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
 • az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
 • 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • az "Online Privacy Alliance" ajánlásait
5.4. A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, a Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján - a Megrendelő által felhatalmazott személyek számára - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.
5.5. A Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Megrendelőt nem terheli.
5.6. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján a nyilvános árlistájában (meghirdetés helye: www.nethely.hu) érvényben lévő szolgáltatási díjat a Megrendelő felé számlába állítani.
5.7. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.
5.8. A Szolgáltató saját hibájából eredő károkat köteles haladéktalanul megszüntetni, a kártérítési felelősség maximális mértéke a kifizetett éves díj 50 százaléka.
5.9. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatvesztésekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.
5.10. A Szolgáltató a Megrendelő részéről pénzügyileg teljesített szolgáltatásokat a pénzügyi teljesítésről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. A szolgáltatás teljesítését a pénzügyi teljesítéstől függetlenül megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Megrendelő által igényelt szolgáltatással kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése).
5.11. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
5.12. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni.
5.13. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés azonnali hatállyal történő felbontására, amennyiben bizonyítható, hogy az ügyfél számára biztosított tárterületen az elhelyezett tartalom vagy programkód
 • a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy;
 • nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra vagy;
 • futtatását biztosító web szervert számottevően lassítja, vagy üzemszerű működését gátolja vagy;
 • által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik vagy;
 • működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére, zaklatásra, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértése).
 • pornográf tartalmú vagy a jó ízlést sértő anyagok kerültek elhelyezésre
 • A 2001. évi CVIII. törvény (Eksz.) 13.§ (4) bekezdése alapján szerzői jogi, védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogokat sértő anyagok kerültek elhelyezésre
5.14. Szolgáltató vállalja, amennyiben a megrendelő a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül közli, hogy a szolgáltatás minőségével nincs megelégedve, a befizetett díj összegét visszafizeti és ezzel az érintett szolgáltatás megszűnik (visszafizetési garancia). A szolgáltatás teljes árú visszafizetése csak abban az esetben igényelhető, ha Megrendelő a szolgáltatáshoz kapott ingyenes ajándékokat nem használta fel. Amennyiben az ajándékok felhasználásra kerültek, az ajándék értékét Szolgáltató levonhatja a visszafizetéskor, maximum a visszafizetendő díj 100%-ig. Minden olyan más esetben, amikor az esetleges visszatérítés oka a szerződésben foglaltak szerint nem a Szolgáltató hibájára vezethető vissza, illetve a megrendeléstől számított 30. napon túl ezen kérésekkel szemben Szolgáltató minden felelősséget elhárít és a követelést nem teljesíti.
A pénz visszafizetési garancia csak normál (osztott) tárhely szolgáltatásra igényelhető, az alábbi termékekre/szolgáltatásokra nem kérhető:
 • domain névre
 • SSL szolgáltatásra
 • IP címre
 • Prémium tárhelyre
 • Osztott tárhelyen történő csomagváltásra

Bármilyen típusú, jellegű pénz visszafizetést Szolgáltató csak és kizárólag magyarországi bankszámla számra utal vissza. Magyarországi bankszámla szám hiányában az összeg más szolgáltatásra levásárolható.
5.15. Szolgáltató vállalja, hogy az „SSD tárhely”, az „SSD Cloud tárhely” és az „SSD Prémium tárhely” típusú tárhely csomagokra 28 napra visszamenőleg, napi rendszerességgel biztonsági mentést készít Megrendelő tárhelyén tárolt adatokról, adatbázisokról és email postafiókokról. A biztonsági mentéseket a kiszolgáló szerverektől eltérő földrajzi helyszínen tárolja. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy biztonsági mentést végző gépein vagy azok szoftverein olyan bejelentés nélküli karbantartást végezzen, amelynek következményeként a biztonsági mentés adott napra nem készül el. Szolgáltató vállalja, hogy egy 28 napos intervallumból legalább 25 alkalommal készíti el Megrendelő adatainak biztonsági mentését. Szolgáltató az Ingyenes tárhelyekről és a VPS szolgáltatásokról nem készít biztonsági mentést.
5.16. Megrendelő kérésére Szolgáltató minden előfizetési évben egy alkalommal díjmentesen köteles Megrendelő adatainak biztonsági mentésből való visszaállítására. A további visszaállításokért Szolgáltató 3000 Ft + áfa díjat számít fel abban az esetben, ha a visszaállítás Megrendelő hibájából, vagy feltörés következtében szükséges.
5.17. Szolgáltató jogosult szolgáltatás visszaállítási díjat felszámolni Megrendelőnek, ha Szolgáltató bankszámlájára a szolgáltatás lejárta után érkezik be a következő időszakra vonatkozó díj. Az visszaállítás díját szolgáltatásonként a Szolgáltató saját weblapján teszi közzé, valamint Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.
5.18. Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok, beleértve e-mail elvesztéséből származó károkért. A Megrendelő teljes büntetőjogi felelősséget vállal a tárhelyre feltöltött adatokért és azokat saját felelősségére tárolja Szolgáltató szerverein.
5.19. A Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként a más által rendelkezésre bocsátott, továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért – az EKSZ. 8-11. §-okban meghatározott feltételek fennállása esetén – nem felel. Nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Szerzői jogi és védjegyoltalomból eredő jogsértés esetében akkor nem felel a más által rendelkezésre bocsátott, az általa nyújtott szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, ha lefolytatja az EKSZ. 13. § szerinti eljárást. Nem felel az információ eltávolítása vagy hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett jogsérelemért, amennyiben az EKSZ. 7-11. § vagy a 13. § szerint járt el.
5.20. Szolgáltató jogosult a Megrendelő által megrendelt Netmester szolgáltatás vagy tárhely törlésből való visszaállítás díját a munka megkezdése előtt Megrendelő részére díjbekérő formájában kiállítani, valamint a megrendelt munkát csak a díj beérkezését követően megkezdeni.
6. Vegyes rendelkezések
6.1. A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 90 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett időtartam nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást. Amennyiben ez munkanapra esik, köteles ezt legalább 3 munkanappal előre írásban (e-mail, fax, posta) az előfizető felé jelezni.
6.3. A tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő felelőssége.
6.4. A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Szegedi Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
6.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.
7. Vis Maior esemény
7.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.
7.2. Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
7.3. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.
7.4. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.
7.5. Nem minősül Vis Maior-nak az a fajta hacker támadás, SPAM küldés, amely a Megrendelő gondatlanságára vezethető vissza, illetve a Szolgáltató vagy egyéb hivatalos szerv felszólítására sem végezte el a szükséges megelőzési intézkedéseket, holott tudatában volt a lehetséges veszélyeknek.
!
!

Hoppá!

Rendszerünk tiltásokat észlelt az Ön IP-címével kapcsolatban. A részletek megtekintéséhez kattintson a Tovább gombra.

TOVÁBB Bezár