Általános Szerződési Feltételek

C-Host Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs, fenntartási és tárhely biztosítás) tárgykörben. A szerződés elfogadásával partnerünk elfogadja szolgáltatási feltételeinket, amely alapján a Szolgáltatási Szerződés (továbbiakban: Szerződés) a C-Host Kft-vel létrejön.
1. Az ÁSZF alanyai
1.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a C-Host Kft-re, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).
1.1.1. Szolgáltató: C-Host Kft. 1115 Budapest, Halmi u. 29. adószám: 23358005-2-43.
1.1.2. Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés (továbbiakban: Szerződés) alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.
2. Az ÁSZF hatálya
2.1. Jelen ÁSZF hatályos 2014. március hó 1. napjától.
2.2. Az ÁSZF kiterjed a Szolgáltató internetes szolgáltatásának tárgykörben megkötött Szerződésre.
2.3. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.
2.4. A Megrendelő a szerződéskötés során választja meg a
 • megrendelt szolgáltatásokat,
 • fizetési módot,
 • fizetési gyakoriságot.
2.5. A Szerződés a Megrendelő által a Szolgáltató weblapján egy szolgáltatás megrendelésével elektronikus formában jön létre, de hatályossá a hozzá tartozó első díjbekérő számla befizetésével válik.
2.6. A Szolgáltatási Szerződés módosítása - felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján - írásban történik (e-mail).
2.7. A Szerződést felek határozatlan időre kötik, kivéve ha a szerződő felek ettől eltérően nem állapodtak meg.
2.8. A Szerződést bármelyik fél jogosult indoklás nélkül felmondani. A szerződés felmondása írásban történik.
2.9. A rendes felmondási idő 30 nap.
2.10. A Szerződés automatikusan megszűnik, ha a benne foglalt szolgáltatások egyike sem kerül meghosszabbításra.
2.11. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 2014.03.01 előtt Szolgáltatóval megkötött határozott idejű szerződését Szolgáltató nem hosszabbítja meg. A benne foglalt szolgáltatásokat új, határozatlan idejű szerződés keretében biztosítja Megrendelő számára, amennyiben a következő időszak befizetése megtörténik.
3. Szolgáltatások
3.1. Szolgáltató a szerződésben foglalt szolgáltatásokat az előre kifizetett időtartamra biztosítja Megrendelő számára.
3.2. Szolgáltató szolgáltatások lejáratáról a szerződésben megadott értesítési email címre küld értesítést. Szolgáltató nem vállal felelősséget az ügyfél elérhetetlensége miatt bekövetkezett károkért.
3.3. A szolgáltatások lejáratát megelőző 30 napon belül – havidíjas szolgáltatás esetén 14 napon belül – Szolgáltató a Megrendelő által Szerződésben megadott értesítési email címen értesíti Megrendelőt, az értesítés mellékleteként a Szolgáltatás következő időszakára vonatkozó díjbekérő számlát küldi meg a Megrendelő részére.
3.4. A szolgáltató által Megrendelő részére biztosított díjmentes szolgáltatásokra a Megrendelőnek nem állhat fenn jogi igénye. A díjmentes szolgáltatásokra a Szolgáltató semmilyen garanciát nem vállal.
4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltatótól .hu végződésű domain névvel kapcsolatos ügyintézést igényel – különös tekintettel a regisztrációra és átkérésre – köteles a szükséges dokumentumokat biztosítani Szolgáltató részére. Ezen dokumentumokat a Szolgáltató postán, faxon vagy digitalizálva e-mailben fogadja. A szükséges dokumentumokról a Szolgáltató a megrendelés folyamán, vagy utólag e-mailben tájékoztatja Megrendelőt.
4.2. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult - de nem köteles - a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására.
4.3. A Megrendelő vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.) köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a szolgáltatót. A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni.
4.4. A Megrendelő a szerződéskötés az elektronikus igénylés során megadott adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása) változásáról köteles Szolgáltatót 8 naptári napon belül írásban (levélben vagy e-mailben az elektronikus igénylés során megadott kapcsolattartói e-mail címről - megfelelő azonosítással) értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért a Megrendelő felelősséggel tartozik.
4.5. A díjfizetés választható módozatai:
 • banki átutalás.
4.6. Amennyiben a Megrendelő olyan szolgáltatást (különös tekintettel a domain delegálási kérelemre) rendel meg, amely a Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető, abban az esetben az előre fizetett díj ellenében az Igénylő más azonos értékű szolgáltatást kérhet a Szolgáltatótól. A Szolgáltató hibáján kívül eső okból nem teljesíthető előre fizetett szolgáltatás esetén a Megrendelő a díj visszafizetésére nem tarthat igényt. A Megrendelő felelős abban az esetben (és viseli annak következményeit), ha a Szolgáltatóval közölt domain név(ek) más tulajdonát képezi, de ennek üzemeltetését igényli. Ebben az esetben erről a jogosultat (tulajdonost) minden esetben tájékoztatni köteles.
4.7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy számlázási reklamációt, szolgáltatásmódosítási kérelmet vagy eltérő számlafizetőt a díjbekérő kiegyenlítése előtt nyújthat be, a befizetést követően Szolgáltató a díjbekérőn szereplő adatok alapján állítja ki a számlát Megrendelőnek. A díjbekérő befizetésével a Megrendelő a számlát befogadottnak tekinti.
5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
5.1. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által igényelt szolgáltatásokat a Megrendelő számára az előre kifizetett időszakra biztosítja.
5.2. Szolgáltató a szolgáltatási díj beérkezését követő 3 munkanapon belül köteles az igényelt webtárhely típusú szolgáltatásokat aktiválni, domain delegálási eljárást pedig megindítani. A megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes szolgáltatások esetében az aktiválás feltétele a Szolgáltató által kért adatok, dokumentumok átadása Szolgáltató részére. Ezen adatok és/vagy dokumentumok szükségességéről Szolgáltató Megrendelőt a megrendeléskor, vagy a megrendelést követően e-mailben tájékoztatja a Megrendelő értesítési email címén.
5.3. Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:
 • az 1992. évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • az 1998. évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg 1981. január 28.),
 • 2001. évi CVIII. Törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
 • az "Online Privacy Alliance" ajánlásait
5.4. A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, a Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján - a Megrendelő által felhatalmazott személyek számára - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.
5.5. A Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Megrendelőt nem terheli.
5.6. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján a nyilvános árlistájában (meghirdetés helye: www.nethely.hu) érvényben lévő szolgáltatási díjat a Megrendelő felé számlába állítani.
5.7. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.
5.8. A Szolgáltató saját hibájából eredő károkat köteles haladéktalanul megszüntetni, a kártérítési felelősség maximális mértéke a kifizetett éves díj 50 százaléka.
5.9. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.
5.10. A Szolgáltató a Megrendelő részéről pénzügyileg teljesített szolgáltatásokat a pénzügyi teljesítésről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. A szolgáltatás teljesítését a pénzügyi teljesítéstől függetlenül megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Megrendelő által igényelt szolgáltatással kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése).
5.11. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
5.12. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni.
5.13. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés azonnali hatállyal történő felbontására, amennyiben bizonyítható, hogy az ügyfél számára biztosított tárterületen az elhelyezett programkód
 • a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy;
 • nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra vagy;
 • futtatását biztosító web szervert számottevően lassítja, vagy üzemszerű működését gátolja vagy;
 • által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik vagy;
 • működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére, tiltott szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok megsértése).
5.14. Szolgáltató vállalja, amennyiben a megrendelő a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül közli, hogy a szolgáltatás minőségével nincs megelégedve, a befizetett díj összegét visszafizeti és ezzel az érintett szolgáltatás megszűnik (visszafizetési garancia). A pénz visszafizetési garancia domain névre, SSL szolgáltatásra, IP címre, valamint Prémium tárhelyre nem vonatkozik, csak normál (osztott) tárhely szolgáltatásra.
5.15. Megrendelő kérésére Szolgáltató minden előfizetési évben egy alkalommal díjmentesen köteles Megrendelő adatainak biztonsági mentésből való visszaállítására. A további visszaállításokért Szolgáltató 3000 Ft + áfa díjat számít fel abban az esetben, ha a visszaállítás Megrendelő hibájából, vagy feltörés következtében szükséges.
5.16. Szolgáltató jogosult szolgáltatás visszaállítási díjat felszámolni Megrendelőnek, ha Szolgáltató bankszámlájára a szolgáltatás lejárta után érkezik be a következő időszakra vonatkozó díj. Az visszaállítás díját szolgáltatásonként a Szolgáltató saját weblapján teszi közzé, valamint Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja.
6. Vegyes rendelkezések
6.1. A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 90 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett időtartam nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást. Amennyiben ez munkanapra esik, köteles ezt legalább 3 munkanappal előre írásban (e-mail, fax, posta) az előfizető felé jelezni.
6.3. A tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő felelőssége.
6.4. A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Szegedi Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
6.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.
7. Vis Maior esemény
7.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.
7.2. Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
7.3. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni.